PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOFTWARU INSOLVENČNÍ HLÍDAČ

Poskytovatel: Prowia system s.r.o. , IČO: 28607414, se sídlem U Staré elektrárny 291/11, Ostrava, PSČ 710 00, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 34253

 

Preambule

Tyto podmínky upravují blíže smluvní vztah sjednaný mezi uživatelem a poskytovatelem, jehož předmětem je zejména zpřístupnění dat z veřejných rejstříků.

 

I. Definice

Rejstříky nebo veřejné rejstříky: veřejné seznamy nebo databáze obsahující údaje o fyzických a právnických osobách (insolvenční rejstřík, seznam nespolehlivých plátců DPH, obchodní rejstřík apod.).

Data: informace o fyzických a právnických osobách uveřejňované protřednictvím veřejných seznamů a databází

Software: software vytvořený poskytovatelem umožňující uživateli přímý přístup k datům z veřejných rejstříků a další funkcionality podle smlouvy.

Licence: licenční oprávnění uživatele ve vztahu k software.

Web: webové stránky poskytovatele - www.isir.info.

Smlouva: smluvní vztah vzniklý na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře na webu nebo standardní písemnou formou, jehož předmětem je software umožňující přístup k datům (předmětem nejsou samotná data).

Podmínky: tyto smluvní podmínky, jež jsou nezbytnou součástí smlouvy.

Rozhraní: uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel zadává subjekty ke sledování, je upozorňován na nové události, provádí nastavení služby.

 

II. Předmět podmínek

Specifikace práv a povinností smluvních stran, plynoucích z uzavřené smlouvy, na základě které se poskytovatel zavazuje pomocí software zpřístupnit uživateli za úplatu data z veřejných rejstříků, zejména pro účely monitoringu, případně poskytnout mu další služby podle smlouvy.

 

III. Uzavření smlouvy

3.1. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy poskytovatel obdrží objednávku. Na základě této zašle uživateli e-mailem zálohovou fakturu společně s rekapitulací smlouvy a těmito podmínkami. Smlouva se stává účinnou v okamžiku, kdy je platba ceny připsána na účet poskytovatele.

3.2. Na základě obdržení platby ze zálohové faktury zpřístupní poskytovatel uživateli jeho rozhraní - o tomto jej u vyrozumí e-mailem, jehož přílohou bude daňový doklad na uhrazenou zálohu.

 

IV. Licence. Cena.

4.1. Uzavřením smlouvy získává uživatel po dobu jejího trvání licenční oprávnění software užívat, a to za úplatu ve sjednaném rozsahu. Tato licence je nevýhradní, omezená a dále nepřevoditelná, se zákazem udělení podlicence.

4.2. Cena licence bude hrazena na účet poskytovatele uvedený v daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem vždy pro příslušné platební období (dálka je určena ve smlouvě). Daňový doklad vystaví poskytovatel se splatností 10 dnů vždy během prvních 15ti dnů příslušného platebního období a zašle jej uživateli e-mailem.

4.3. V případě, že je uživatel v prodlení s úhradou ceny po dobu delší než jeden měsíc, je poskytovatel oprávněn zablokovat mu přístup k datům. Trvá-li prodlení déle, než 4 měsíce, je poskytovatel oprávěn od smlouvy odstoupit.

 

V. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Uživatel není oprávněn k jakémukoliv užití textů, grafiky či funkcionality zpřístupněné mu na webu v rozporu s touto smlouvou. Uživatel se zavazuje tato autorská práva neporušovat a nezpřístupňovat rozhraní třetím osobám.

 

VI. Práva a povinnosti poskytovatele

6.1. Poskytovatel se zavazuje umožnit nerušené a efektivní využívání softwaru - zejména průběžnou kontrolou funkčnosti, prováděním technické údržby a aktualizacemi, a poskytnout uživateli odpovídající uživatelskou a technickou podporu (e-mail: info@prowia.cz).

6.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel má nárok po dobu provádění softwarových aktualizací a technické údržby omezit uživateli po dobu nezbytně nutnou, max. však po dobu 2 pracovních dnů v měsíci, přístup do účtu aplikace a aktualizaci dat v účtu.

 

VII. Změna podmínek a osoby poskytovatele

7.1. Změna podmínek bez souhlasu uživatele je možná pouze v případě změny ceny (i) z důvodu zpoplatnění dat ze strany příslušného rejstříku nebo (ii) podle indexu spotřebitelských cen a životních nákladů zveřejňovaného každoročně Českým statistickým úřadem. Navýšení ceny je účinné od prvního dne v měsíci následujícího po měsíci, kdy byl uživatel na změnu ceny poskytovatelem upozorněn e-mailem.

7.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je vlastníkem společnosti Prowia data s.r.o., IČ: s podílem 100%. Tato společnost má shodný předmět podnikání a poskytuje obdobné služby jako poskytovatel. V souvislosti s přidělením dotace z fondů EU této dceřiné společnosti zamýšlí poskytovatel do budoucna převedení veškerých svých práv a závazků z této smlouvy na tuto společnost. Důvodem je dlouhodobé zvyšování kvality nabízených softwarových řešení, rozšíření portfolia nabízených služeb a zjednodušení administrativy. Uživatel za těchto okolností souhlasí s převodem práv a závazků z této smlouvy (dále jen “převod smlouvy”) na společnost Prowia data s.r.o., IČ:0573393, a to za podmínky, že převod nebude mít jakýkoliv vliv na cenu, kvalitu, vlastnosti a dostupnost softwaru a jeho užívání podle této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn převod smlouvy uskutečnit na základě oznámení o postoupení práv doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky min. dva měsíce předem.

7.3. Pokud uživatel nemá díky navýšení ceny zájem software dále užívat, může od smlouvy do 30 dnů od oznámení změny odstoupit.

7.4. Uživatel souhlasí se změnou formy poskytování software, a to na formou desktopové aplikace, v případě, že z důvodu ochrany osobních údajů nebude možné dle příslušných právních předpisů či dle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů zpřístupnit software on-line.

 

VIII. Trvání smlouvy

8.1. Smluvní vztah vzniklý registrací uživatele dle čl. III. se uzavírá na dobu neurčitou.

8.2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět s 2 měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet první den následujícího měsíce.

8.3. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

(i) pokud doba nefunkčnosti aplikace překročí v daném kalendářním měsíci 5 pracovních dnů a jde o prokazatelně nefunkčnost zaviněnou poskytovatelem,

(ii) pokud došlo podle čl. VII. k navýšení ceny aplikace nebo k převodu práv a povinností a uživatel nemá o další užívání zájem, a to do 30 dnů od oznámení změny,

(iii) pokud dojde ze strany rejstříků k omezení přístupu k datům, na základě čehož nemůže poskytovatel zajistit funkce aplikace dle sjednaných podmnínek - poskytovatel uživateli oznámí změnu podmínek v důsledku nevyhnutelných technických změn díky novým standardům či podmínkám rejstříků, a to do 30 dnů od oznámení změny.

8.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

(i) pokud dojde ze strany veřejných rejstříků k omezení poskytování dat,

(ii) je-li uživatel v prrodlení se zaplacením služby po dobu delší než 30 dnů,

(iii) poruší-li uživatel autorská práva poskytovatele nebo poškodí či ohrozí dobrou pověst poskytovatele,

(iv) poruší-li poskytovatel smlouvu jiným podstatným způsobem.

8.5. Vypovědět smlouvu nebo odstoupit od ní lze výlučně formou doporučeného dopisu nebo datovou schránkou.

8.6. Pokud uživatel dle smlouvy užívá zkušební verzi software a neprovede objednávku do 20 dnů od zpřístupnění software, smlouva se uplynutím 20 dnů ruší bez dalšího.

8.7. Do 10 dnů od ukončení smlouvy má uživatel možnost vyexportovat si prostřednictvím rozhraní seznamy monitorovaných osob a jiná data, které zanesl do softwaru - po této lhůtě poskytovatel trvale zablokuje přístup uživatele k softwaru a jeho funkcím.

8.8. V případě ukončení smlouvy před koncem platebního období, má uživatel nárok na vrácení poměrné části ceny vzhledem k počtu dnů, po které díky ukončení smlouvy nebude software užívat. To neplatí v případě odstoupení poskytovatele pro porušení smlouvy uživatelem - v tomto případě uživatel nemá nárok na vratku za nevyužitou část příslušného platebního období.

8.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu změny rozsahu či způsobu poskytování dat některého z rejstříků kteroukoliv ze smluvních stran, má uživatel nárok na vrácení pouze 50% z poměrné části ceny uhrazené za příslušné platební období, po které díky ukončení smlouvy nebude software užívat.

 

IX. Odpovědnost za újmu. Limitace náhrady podle pojištění.

9.1. Poskytovatel odpovídá za funkčnost poskytovaného software, nenese však odpovědnost za správnost dat zanesených správcem do softwaru, ani dat získaných prostřednictvím softwaru z veřejného rejstříku.

9.2. Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu:

(i) způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle bodu 9.3.,

(ii) zapříčiněnou poruchami a odstávkami rejstříků,

(iii) způsobenou chybnými daty na straně rejstříků ,

(iv) způsobenou chybou datových výstupů rejstříků,

(v) výpadkem datové nebo elektrické sítě,

(v) způsobenou neoprávněným přístupem do účtu uživatele třetí osobou,

(vii) poruchou serveru nebo emailového klienta (na straně uživatele nebo poskytovatele)

(viii) DOS nebo DNS útoky na technická zařízení poskytovatele.

9.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely těchto podmínek považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal.

9.4. Poskytovatel je pojištěn na způsobenou škodu do výše 1.500.000,- Kč. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za škodu překračující částku 1.500.000,- Kč. Uživatel prohlašuje, že je si dobře vědom důsledku “limitace škody”, s tím, že tuto záležitost konzultoval s třetí osobou advokátem zapsaným do seznamu České advokátní komory.

 

X. Ochrana osobních údajů

10.1. Poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje uživatele za podmínek uvedených na stránce www.isir.info podmínky-ochrany-údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen “Nařízení”). Ohledně ochrany dat vložených uživatelem do softwaru uzavírá uživatel s poskytovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů následujícího znění, kde poskytovatel vystupuje jako zpracovatel a uživatel jako správce.

10.2. osobní údaje zpracovávané zpracovatelem pro účely plnění této smlouvy (údaje o subjektech vložených do softwaru): obecné a identifikační údaje, zejména - jméno příjmení, rodné číslo, datum narození, sídlo či bydliště, údaj o záznamu v určitém veřejném rejstříku a podrobnosti o tomto záznamu, identifikátor uživatele apod. (dále jen „osobní údaje“).

10.3. Zpracováním osobních údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí zejména jejich ukládání, doplňování a aktualizace, a to s využitím automatizovaných prostředků, podle smlouvy a pokynů správce realizovaných zejména prostřednictvím rozhraní.

10.4. Zpracovávání osobních údajů na základě této smlouvy je zahrnuto v ceně.

10.5. Správce je oprávněn kdykoli zkontrolovat dodržování této smlouvy, a to osobně nebo jiným kontrolorem, kterého správce pověří - k tomu mu zpracovatel poskytne odpovídající součinnost. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci informace potřebné k doložení toho, že jím prováděné zpracování splňuje požadavky dle této smlouvy.

10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů tyto další subjekty:

  • dodavatelé softwaru: server hosting, email hosting, cloud hosting, kancelářské aplikace, antivirové programy apod.,
  • vývojáři podílející se na vývoji a aktualizacích softwaru zajišťujícího monitoring,
  • advokátní kancelář,
  • dceřinná společnost Prowia data s.r.o., IČO: 05733693, za účelem sjednocené administrativy,
  • společnosti poskytující analytické webové nástroje,
  • mimo EU prostřednictvím softwaru - e-mailového klienta spol. SendGrid, se sídlem v Denveru, Spojené staáty americké - z důvodu vysokého standardu bezpečnosti (správce ověřli, že podmínky zpracování dat v této společnosti odpovídají standardům EU). 

Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Správce.

10.7. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích shromážděných na základě této smlouvy a o skutečnostech, které by mohly narušit zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

10.8. Zpracovatel se zavazuje zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména: stanovení pravidel pro práci s užitými informačními systémy, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje subjektů údajů pouze oprávněnými osobami, zajištění místností a počítačů s databázemi v sídle zpracovatele proti neoprávněnému přístupu třetích osob zpracováním osobních údajů, a povinnost neobnovitelně smazat datové soubory po ukončení zpracování (v souladu s touto Smlouvou, pokyny Správce nebo podle povinnosti vyplývajících z příslušných právních předpisů).

10.9. Zpracovatel se zavazuje:

a) zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu;

b) zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny;

c) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;

d) poskytnout správci součinnost při zjišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Nařízení.;

e) zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

f) pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

g) obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

h) zajistit oddělení osobních údajů získaných od správce od osobních údajů získaných od třetích osob; (např. jiných správců); tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

10.10. Zpracovatel se zavazuje zajistit odpovídající technické a organizační podmínky pro poskytnutí součinnosti správci při plnění jeho povinností v rámci vyřizování požadavků subjektů údajů při uplatňování jejich práv podle čl. 12 až 24 Nařízení.

10.11. V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Zpracovatel povinen také:

a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,

b) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

10.12. Zpracovatel je povinen oznámit správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů do jednoho pracovního dne ode dne, kdy se o něm dozvěděl či dozvědět mohl, hrozí-li zásah do práv a svobod subjektu údajů. V oznámení uvede zejména údaje dle čl. 33, bodu 1 písm. a) GDPR.

10.13. Údaje o subjektech zanesených do softwaru a související notifikace je poskytovatel oprávněn uchovat po dobu 5 let od ukončení zpracování. Účelem je zejména možnost doložit, že k případné škodě nedošlo v souvislosti s chybou softwaru. Právní základ tohoto zpracování je oprávněný zájem poskytovatele ve smyslu ust. čl. 6 odst 1 písm. f) Nařízení.

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že by se některá ustanovení podmínek nebo smlouvy stala z jakýchkoliv důvodů neplatná, nevztahuje se tato neplatnost automaticky na ostatní části touto neplatností nedotčené. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bezodkladně dotčenou část nebo ustanovení nahradit tak, aby se po změně svým obsahem co nejvíce přibližovala znění původnímu.

11.2. V případě rozporu smlouvy a těmito podmínkami, má přednost znění této smlouvy. Těmito podmínkami se řídí smluvní vztah uživatelů uzavřený za účinnosti předchozí verze obchodních podmínek - pokud vyjádřili souhlas s tímto zněním, představují tyto podmínky komplexní úpravu smluvního vztahu a zcela nahrazují veškerá předchozí ujednání.

11.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.


V Ostravě dne 25.5. 2018

Prowia system s.r.o.