O aplikaci "Insolvenční hlídač"

Insolvenční hlídač je za stávající formy doručování prostřednictvím insolvenčního rejstříku (podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) nepostradatelným nástrojem pro sledování insolvence vašich dlužníků, zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců. V insolvenčním rejstříku se kromě informací o zahájení řízení zvěřejňují také kompletní informace o průběhu a ukončení jednotlivých insolvenčních řízení. Zveřejněním v rejstříku soud  doručuje většinu soudních rozhodnutí.

Aplikace Insolvenční hlídač dohlíží na to, abyste nepromarnili lhůtu pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a nepřišli tak o nárok na její uspokojení. Iinsolvenční rejstřík sledujeme za vás a na jakoukoliv událost u sledovaného subjektu vás obratem upozorníme  e-mailem nebo v uživatelském účtu. Upozorňujeme rovněž na vstup do likvidace u sledovaných společností, výskyst sledovaných subjektů v Seznam nespolehlivých plátců DPH vedeného Finanční správou České republiky, jakož i na změnu registrovaných účtů sledovaných plátců DPH.

KOMU JE APLIKACE URČENA?

Insolvenční hlídač je využíván firmami nejrůznějších velikostí ze všech ekonomických sektorů, zejména pak těmi, které dodávají „na fakturu“ anebo poskytují dlouhodobější dodávky zboží či služeb. Společnosti s větším počtem zaměstnanců sledují jejich vstup do insolvence z důvodu provádění povinných srážek podle insolvenčního zákona. Sledování insolvence pomocí naší webové služby vylučuje možnost promarnění nároku na uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení díky promarnění lhůty pro její přihlášení ve lhůtě určené soudem (většinou činí 30 dnů). Insolvenční soud přitom zveřejňuje počátek behu lhůty výlučně prostřednictvím Insolvenčního rejstříku na webových stránkách.

Advokátní kanceláře, insolvenční správci, účetní a daňové kanceláře používají službu pro významné zjednodušení frekventované práce s insolvenčním rejstříkem. Díky automatickému upozorňování a vlastnímu uživatelskému účtu odpadá nutnost každodenního lustrování insolvenčních spisů dlužníků na oficiálních stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zdroj dat je přitom stejný.

Obcemi je služba využívána pro plnění zákonné povinnosti dle zák. o obcích při sledování insolvence dlužníků z tittulu poplatkových povinností či dodávek zboží a služeb.

Zaměstnavatelé využívají insolvenční hlídač pro monitoring svých zaměstnanců, tak aby mohli plnit povinnosti dané Insolvenčním zákonem při nakládání se mzdou zaměstnance. Pokud totiž vstoupí do insolvence dlužník, kterému zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy ve prospěch nařízené exekuce, je zaměstnavatel povinnen deponovat tyto srážky do doby, než soud rozhodne o úpadku. je-li prohlášen úpadek, provádí zaměstnavatel srážky podle insolvenčního soudu. Na vstup zaměstnance do insolvence přitom soudy zaměstnavatele neupozorňují. Insolvenční rejstřík je potřeba sledovat. 

PROČ SLEDOVAT INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK?

Sledování insolvence zamezuje těmto nežádoucím následkům:

 • zmeškání soudcovské lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení odběratele nebo dlužníka  (většinou 30 dní). Zmeškání znamená  zánik nároku na uspokojení  pohledávky a její uplatnění v rámci daňových nákladů (viz. níže),
 • uzavření smlouvy s firmou, která je  „v insolvenci“, což zpravidla znamená nevymahatelnost plnění,
 • nemožnosti odepsat pohledávku v rámci daňových nákladů - viz. níže.

Pokud nepřihlásíte pohledávku včas, nemůže být tedy být v daném insolvenčním řízení uspokojena. Sledování insolvenčního rejstříku je tedy jediná možnost jak se o insolvenčním řízení a počátku běhu lhůty pro přihlášení pohledávky dozvědět.

Insolvenční rejstřík je důležité sledovat také z daňového hlediska. Pokud pohledávku přihlásíte do insolvenčního řízení včas, je možné ji odepsat na vrub daňových nákladů. Jedná se o zejména o případ, kdy soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku anebo soud ze stejných důvodů insolvenční řízení zrušil. Po skončení insolvenčního řízení je pak možné odepsat část pohledávky, která nebyla podle výsledků řízení uspokojena.

PROČ SLEDOVAT SEZNAM NEPLATIČŮ DPH A REGISTROVANÉ ÚČTY DPH?

Víte, s kým obchodujete? Pokud nechcete ručit za DPH za vaše obchodní partnery, je nutné ověřit, zda-li nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH. Současná legislativa nutí podnikatelé kontrolovat, zda jejich obchodní partneři nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH. Pokud jsou totiž takto označeni, ručí podnikatelé za jimi neodvedenou DPH. 

Přesnou definici, kdo patří mezi nespolehlivé plátce stanovuje metodika Generálního finančního ředitelství, která byla zveřejněna na počátku roku 2013. Podle ní se řadí na černou listinu nespolehlivých plátců každá firma, která dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než deset milionů korun. Za nespolehlivého plátce jsou také označeny společnosti, které nemají v pořádku daňové doklady a mají daň alespoň půl milionu korun. Na blacklist se v neposlední řadě dostávají i firmy podezřelé z podvodu.

Ručit za daň neodvedenou vaším dodavatelem budete také v případě, že provedete úhradu na jiný účet, než má tento dodavatel jako plátce DPH registrovaný.

FUNKCE INSOLVENČNÍHO HLÍDAČE

Data, se kterými Insolvenční hlídač pracuje, jsou poskytována přímo oficiálním insolvenčním rejstříkem pomocí XML webové služby provozované Ministerstvem spravedlnosti.

Insolvenční hlídač vás upozorní :

 • byl-li na sledovaný subjekt podán insolvenční návrh,
 • na každou změnu stavu řízení (zahájení insolvenčního řízení, prohlášení úpadku apod.) ve sledovaném insolvenčním řízení,
 • na každý nový záznam zveřejněný v insolvenčním rejstříku ve vztahu ke sledovanému subjektu (např. o jmenování insolvenčního správce, o přihlášených pohledávkách apod.),
 • na vstup sledovaných společností do likvidace,
 • na výskyt sledovaného subjektu v seznamu neplatičů DPH vedeného Ministerstvem financí,
 • na změnu registrovaného účtu sledovaného plátce DPH v posledních 30 dbech.

Dále Insolvenční hlídač umožňuje:

 • nahlížet do insolvenčního rejstříku, hledat v něm a listovat,
 • nastavit více emailových adres, kde budou upozornění zasílána (max. 4),
 • přesunout seznamu subjektů ke sledování z MS Excel prostřednictvím CSV souborů,
 • filtrovat informace z rejstříku jen na ty nejdůležitější,
 • sledování podle jména/názvu (standardně podle IČ a RČ),
 • stáhnout a uložit si do svého počítače soubory s dokumenty náležející k  novým událostem (formát .pdf),
 • využívat technickou podporu.

Monitorovány jsou právnické i fyzické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé.

Upřednostňujete-li propojení Insolvenčního hlídače s vaším interním systémem, nabízíme projení prostřednictvím modulu připraveného na míru.

PROČ INSOLVENČNÍ HLÍDAČ?

Aplikace je vybudována na nejmodernějších IT technologiích, tak abyste mohli sledování insolvence Insolvenčnímu hlídači s důvěrou svěřit. Vývoj aplikace trvá již od roku 2008, kdy byl insolvenční rejstřík spuštěn. Podílejí se na ní spolupracující advokáti a insolvenční správci. Přesto je činnost Insolvenčního hlídače pojištěna.

Výhodou je přístup do služby z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení připojenému k síti internet. Ve srovnání s desktopovými aplikacemi (s nutností instalace do PC) tak nejste vázáni počtem licencí a nuceni se službou pracovat pouze na PC, kde je aplikace nainstalována. Do svého účtu se můžete přihlásit odkudkoliv. Přístup můžete zřídit pro několik emailových adres.


Insolvenčního hlídače si můžete vyzkoušet v rámci dvoutýdenní bezplatné verze - více v sekci Objednat/vyzkoušet.